Wyliczanie oceny końcowej

Tabelka na tej stronie pokazuje sposób w jaki ostateczna ocena studentów jest wyznaczana. Ocena końcowa jest sumą ważoną pięciu składowych :

  1. Ocena prowadzącego wystawiona za przesłaną pracę. Ocena ta jest opcjonalna i będzie wykorzystana tylko wtedy, gdy prowadzący oceni prace studentów. Jeśli student prześle więcej niż jedną pracę, uwzględniona będzie najwyższa ocena. Najwyższa oznacza tu najwyższą średnią ważoną z ocen wystawionych przez prowadzącego i pozostałych studentów...
  2. Średnia ocen wystawionych przez współuczestników kursu. Ponownie student który wysłał więcej niż jedną pracę otrzymuje ocenę za pracę najlepiej ocenioną (praca ta jest wybierana na zasadach opisanych w poprzednim punkcie). Ocena wystawiona przez współuczestników może opcjonalnie zawierać ocenę wystawioną przez prowadzącego. Na ogół dzieje się tak, gdy ilość ocen wystawionych przez współuczestników jest mała, oraz wtedy gdy nastąpiło przekłamanie lub nierzetelność ocen. Jeśli ocena prowadzącego jest liczona w tym miejscu, to posiada ona taką samą wagę co oceny pozostałych studentów.
  3. Ocena przekłamań w ocenach wystawianych przez studenta. WskaĽnik ten ocenia, czy wszystkie oceny wystawione przez studenta nie są zbyt wysokie lub zbyt niskie. Jest to miara względna, gdyż odchyłki liczone są od średniej ocen wystawionych każdej pracy przez pozostałych studentów. Generalnie współczynnik ten NIE powinien otrzymywać wysokiej wagi.
  4. Ocena rzetelności ocen wystawianych przez studenta. Ta miara ocenia czy oceny wystawione przez studenta konkretnym pracom odpowiadają ocenom wystawionym przez pozostałych studentów. Ta miara usuwa przekłamanie i liczy wartość bezwzględną różnicy ocen wystawionych przez studenta i pozostałych uczestników kursu. Teoretycznie jeśli student daje wysokie noty dobrym pracom, a niskie złym to wskaĽnik ten osiągnie wysoką wartość. Jeśli istnieje podejrzenie, że studenci ogólnie są słabi w wystawianiu obiektywnych ocen, to powinny tu być uwzględnione oceny nauczyciela, by prawidłowo dobrać wartość średnią.
  5. Średnia z ocen wystawionych studentowi przez prowadzącego za sposób w jaki oceniał inne prace. Ta ocena zawiera w sobie zarówno wstępne oceny jakie student otrzymał za ocenę prac przykładowych jak i wszelkie oceny jakie prowadzący wystawił studentowi za sposób oceniania zadań innych studentów. Ten komponent jest o wiele bardziej istotny niż ocena za przekłamanie czy rzetelność, więc powinien mieć odpowiednio wyższą wagę.

Powyższych pięć składowych może posiadać przypisane wagi w zależności od typu zadania. Przykładowo ocena nauczyciela powinna posiadać dużą wagę, jeśli etap poświęcony wzajemnej ocenie prac przez studentów stanowi stosunkowo nieistotną część warsztatów. Z drugiej strony jeśli prowadzący ocenił tylko kilka prac, to ocenom nauczyciela można nadać zerową wagę. Jeśli warsztaty ukierunkowane są na odpowiednie oceniane i komentowanie prac przez studentów pierwsze dwie składowe mogą mieć wartość zerową (lub stosunkowo niską), a oceny za proces oceniania prac współuczestników będą jednocześnie ocenami końcowymi.

Uwaga : jest to strona przejściowa, a końcowe oceny nie są udostępniane studentom zanim nie nastąpi końcowa faza warsztatów. Gdy prowadzący uzna, iż oceny tu zamieszczone są satysfakcjonujące, oraz że wagi dobrano odpowiednio może je udostępnić studentom.

Spis wszystkich plików pomocy