Składowe zadania

W celu usprawnienia procesu oceniania warsztatów każde zadanie na warsztatach powinno być podzielone na sensowną liczbę "Składowych zadania". Każda składowa powinna pokrywać konkretny aspekt zadania. Typowe zadanie powinno mieć od pięciu do piętnastu składowych do oceny i skomentowania. Liczba tych składowych powinna być uzależniona od złożoności zadania.

Rodzaj składowych zależy od przyjętej strategii oceny warsztatów.

Nie oceniane Te elementy są opisami pewnych aspektów zadania. Oceniający jest proszony o zamieszczenie komentarza, na temat każdego z tych aspektów. Tak jak we wszystkich strategiach oceniania dostępne jest też pole na komentarz ogólny.

Ocena sumaryczna Składowe opisane są trzema poniższymi cechami :

  1. Opis składowej zadania. Powinien zawierać dokładny opis, jaki aspekt zadania jest oceniany w tej składowej. Przydatnym może być też podanie kryteriów potrzebnych do osiągnięcia danych ocen.
  2. Skala oceniania. Skale rozpoczynają się od prostej oceny zerojedynkowej (tak/nie), poprzez skale kilkupunktowe, aż do pełnych skali procentowych. Każda składowa ma swoją własną skalę, która powinna być dobrana w zależności od możliwych wariacji tej składowej. Pamiętaj, że skala nie determinuje wagi danej składowej w ocenie końcowej. Pytanie z dwupunktową skalą będzie miało taki sam wpływ na odpowiedĽ, co składowa oceniana procentowo, jeśli tylko mają tą samą wagę...
  3. Waga ocenianego elementu. Domyślnie każdy z elementów ma jednakowy wpływ na ocenę końcową. Może to jednak zostać zmienione poprzez nadanie mniej istotnym elementom wagi mniejszej niż 1, oraz odpowiednio wagi większej od 1 składowym istotniejszym. Zmiany wagi NIE zmieniają maksymalnej oceny. Ocena maksymalna jest określana osobnym parametrem. Istnieje też możliwość nadania elementom wagi ujemnej, ale jest to możliwość wprowadzona eksperymentalnie.

Oceny zależne od ilości błędów. Te składowe to na ogół pewne aspekty które muszą zostać zamieszczone w prezentacji rozwiązania. Ocena jest wystawiana na podstawie obecności bądĽ też braku danego elementu w odpowiedzi. Prowadzący musi podać sugerowane oceny jeśli wszystkie elementy są obecne w pracy, jeśli jednego brakuje, jeśli brakuje dwóch itd. Jeśli niektóre elementy odpowiedzi są istotniejsze od innych można im nadać wagi większe niż wyjściowe 1. Elementy poboczne mogą otrzymać wagi mniejsze niż 1. Ostateczna "ilość błędów" jest liczona jako suma ważona brakujących elementów. Prowadzący zawsze może nieco zmienić sugerowaną ocenę.

Ocena zgodnie z ustalonym kryterium Składowe otrzymają zestaw zdań określających jakość odpowiedzi. Te zdania mogą być kumulatywne, albo mogą się zawierać same w sobie. Oceniający musi zadecydować które z zdań najlepiej charakteryzuje ocenianą pracę. Prowadzący musi też przyporządkować każdemu z zdań odpowiadającą mu ocenę. Najlepiej by było, gdyby oceny były umieszczone w tej samej kolejności co odpowiedzi. Prowadzący zawsze może nieco zmienić sugerowaną ocenę.

Spis wszystkich plików pomocy