Obsługa Warsztatów

Warsztaty są bardziej złożoną wersją składowej 'zadanie'. Warsztaty odbywają się w czterech krokach :

 1. Ocena zadania powinna być rozłożona na kilka składowych. Pozwala to Tobie ocenić pracę studenta w sposób bardziej obiektywny, a studentom pozwala poznać sposób ich oceniania. Na tym etapie rola prowadzącego polega na podziale zadania na składowe a co za tym idzie przygotowanie karty ocen (Na temat karty ocen dowiesz się więcej na stronie jej poświęconej).

  Gdy składowe oceny są już gotowe, prowadzący powinien na ogół przesłać kilka małych, przykładowych prac. Studenci w ramach przygotowania do swojego zadania powinni ocenić te prace. Zanim jednak to nastąpi prace te powinny być przede wszystkim ocenione i skomentowane przez prowadzącego. Dzięki temu studenci zapoznają się nie tylko z przykładowymi rozwiązaniami zadania, ale także z fachową oceną tych rozwiązań.

  Przesyłanie przykładowych rozwiązań przez prowadzącego jest opcjonalne, a w niektórych wypadkach nawet niewskazane.

 2. W tej fazie zadanie jest już otwarte dla studentów. Jeśli prowadzący zdecydował się na zamieszczenie przykładów, to można zażądać od studentów by ocenili część z nich. Jeśli to nastąpi, to prowadzący musi ocenić oceny studentów, a każdy ze studentów musi osiągnąć pewien określony pułap, zanim będzie mógł przesłać własną pracę. W tym przykładzie "Pułap" został ustalony na 40%. Gdy student zaliczy wymaganą ilość przykładów może już wysłać swoją pracę.

  Gdy student prześle już swoją pracę prowadzący może, jeśli zechce, ocenić tą pracę. Ta wstępna ocena może być póĽniej uwzględniona w ocenie końcowej. Jeśli wstępne oceny są wymagane, to można je wykonać zarówno podczas tej fazy, jak już po terminie nadsyłania prac.

  Jeśli zadanie uwzględnia ocenę współuczestników kursu, to studenci, którzy już wysłali swoje prace otrzymują do oceny pracę innych studentów. Gdy już dokonają oceny pozostali uczestnicy kursu mogą zobaczyć tą ocenę (chociaż nie mogą jej komentować). Z drugiej strony prowadzący jeśli chce może przydzielać punkty za oceny prac współuczestników kursu, a punkty te również uwzględniane będą w wyliczaniu oceny końcowej.

 3. Kolejny etap rozpoczyna się, gdy minął termin oddawania prac. Prowadzący wprowadza warsztaty w kolejną fazę, podczas której studenci nie mogą już przesyłać ani oceniać prac. Prowadzący jeśli chce może jeszcze ocenić oceny które studenci przypisali współuczestnikom kursu. Nie jest to jednak niezbędne jeśli każda z prac została już kilkakrotnie oceniona. W tym wypadku umiejętność "prawidłowej oceny" danego studenta może zostać pozyskana z relatywnych Ľródeł. Nauczyciel może teraz obliczyć ostateczne oceny. Normalnie ocena końcowa składa się z trzech komponentów : oceny przesłanej pracy, wystawionej przez prowadzącego, ocen wystawionych przez współuczestników kursu, oraz oceny za to, jak student sprawował się przy ocenianiu innych. Ostatni komponent może zawierać "ocenę oceny" przyznaną przez prowadzącego za komentarze studentów. Prowadzący przydziela każdej z tych składowych jej procentowy udział w końcowej ocenie.
 4. Ostatnia faza warsztatów to udostępnienie studentom ich ocen końcowych. Prowadzący jeśli chce może wrócić do wcześniejszych etapów, by móc na przykład zmienić wagi poszczególnych składowych. Te poprawione oceny mogą ponownie zostać przedstawione studentom

Spis wszystkich plików pomocy