Powtórne przesyłanie rozwiązań

Domyślnie studenci nie mogą przesyłać ponownie już raz przesłanych rozwiązań.

Jeśli opcja ta jest włączona, to studenci będą mogli wysłać więcej niż jedno rozwiązanie zadania. Może to być przydatne, jeśli prowadzący chce zachęcić studentów do cyklicznego ulepszania swojej pracy.

Przydział do oceny przez współuczestników kursu przesłanych prac jest oparty na istniejącej już ilości ocen każdej pracy. Dlatego też nowe prace będą z dużym prawdopodobieństwem przydzielane w pierwszej kolejności. Jeżeli jednak student przesyła w krótkich odstępach czasu kilka prac, to każda z nich ma jednakową szansę, żeby zostać przydzieloną do oceny. System NIE daje pierwszeństwa pracom najnowszym .

Gdy obliczana jest końcowa ocena studenta, brana jest pod uwagę najwyżej oceniona z jego prac. "Najwyżej" oznacza tu średnią ważoną z oceny prowadzącego, oraz z oceny współuczestników kursu, jeśli obie te oceny są uwzględniane w ocenie końcowej.

Spis wszystkich plików pomocy